Du er her: Publikationer » Nye artikler, papers mv.

Nye artikler, papers mv.

BeskrivelseForside

Skov Henriksen, Lars, Steven Rathgeb Smith og Annette Zimmer. At the Eve of Convergence? Transformations of Social Service Provision in Denmark, Germany, and the United States. I: Voluntas, Vol. 23, Issue 2, 2012, pp 458-501.

Abstract: This article investigates whether trends of convergence can be identified by comparing three different countries each traditionally looked upon as belonging to different welfare state regimes: Denmark, Germany, and the United States.

 

Voluntas.jpg

Skov Henriksen, Lars. Det civile samfund. I: Det danske samfund. Redigeret af Bent Greve, Anja Jørgensen og Jørgen Elm Larsen. Hans Reitzels Forlag, 2014. ISBN: 9788741256696.

Kapitlet ”Det civile samfund” giver både en oversigt over de vigtigste teoretiske forståelser af begrebet om det civile samfund og en empirisk oversigt over foreninger og organisationer i det danske civilsamfund samt befolkningens civile engagement.

 

Det civile samfund.jpg

Frederiksen, Morten: Dangerous, Commendable or Compliant: How Nordic People Think About Volunteers as Providers of Public Welfare Services. I: Voluntas. Online 15 July 2015. DOI 10.1007/s11266-015-9578-y

Abstract: This study is investigating the public legitimacy of volunteer involvement in public welfare services. The article presents findings from a qualitative interview study of perceptions of welfare institutions conducted in 2013–2014 among 115 participants from Sweden and Denmark.

Voluntas.jpg

Thøgersen, Marlene: Explaining Collaboration and Commitment in Danish Non-Profit Organizations: Linking Institutional Environments to Outcomes. I: Voluntas: Online 30 May 2015. DOI 10.1007/s11266-015-9604-0

Abstract: The aim of this paper is to shed light on the characteristics and impact of different institutional environments in non-profit welfare provision in Denmark.

Voluntas.jpg

Levinsen, Klaus, Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen. Institutional Reforms and Voluntary Associations. I: Scandinavian Political Studies, Vol. 35, Issue 4, 2012, pp 295-318.

Abstract: This article explores the changing relationship between the public and voluntary sectors.

 

Scandinavian political studies.jpg

Frederiksen, Morten, Lars Skov Henriksen og Hans-Peter Qvist. Mainstreaming Effects on Volunteering? The Case of Denmark. I: Journal of Civil Society. Published online 03. sep 2014. DOI:10.1080/17448689.2014.944685

Journal of civil society - cover.jpg

Skov Henriksen, Lars. Skandinavisk frivillighed ved en korsvej? I: Med kärlek til det oordnade. Ersta Sköndal Högskola, 2015.

Lars Skov Henriksen har sammenfattet en række tendenser i udviklingen i det frivillige engagement i de skandinaviske lande i artiklen ”Skandinavisk frivillighed ved en korsvej?”. Artiklen er udkommet i bogen ”Med kärlek til det oordnade”, der er redigeret af Johan von Essen m.fl. og udgivet på Ersta Sköndal Högskola, 2015.

Download artiklen neden for.Skov Henriksen, Lars og Håkon Lorentzen. The Invention and Institutionalization of Volunteer Centers: A Comparative Analysis of Norway and Denmark. I: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Online publication 21. February 2013, SAGE.

Nonprofit and voluntary sector quarterly - lille.jpg

Fridberg, Torben, Lars Skov Henriksen og Hans Peter Qvist. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012. Foreløbige analyser. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Arbejdspapir 04:2013.

Arbejdsnotatet belyser udvalgte hovedresultater fra undersøgelsen af den danske befolknings frivillige arbejde blandt andet:

  • omfanget af frivilligt arbejde i den danske befolkning
  • de frivilliges sociodemografiske og økonomiske profil
  • sammenhængen mellem foreningsmedlemsskab og frivilligt arbejde
  • det frivillige arbejdes regi
  • ikke-vestlige indvandrers frivillige arbejde

I løbet af foråret 2014 udkommer en samlet rapport fra forskningsprojektet, der mere grundigt dokumenterer undersøgelsens resultater.

Udviklingen i frivilligt arbejde - arbejdspapir.jpg

Skov Henriksen, Lars; Steven Rathgeb Smith; Annette Zimmer. Welfare Mix and Hybridity. Flexible Adjustments to Changed Environments. Introduction to the Special Issue. I: Voluntas. Online 11 July 2015. DOI 10.1007/s11266-015-9622-y

Abstract: In this special issue we have collected a number of articles that analyze how organizations and organizational fields adjust to a new environment that is increasingly dominated by the logic of the market, and how in particular nonprofit organizations, as hybrids by definition, are able to cope with new demands, funding structures, and control mechanism.

Voluntas.jpg

Hermansen, Jonathan. Intangible activities—the prevalence of informal helping in Denmark I: Journal of Civil Society, 22. sept., 2016.

Abstract: 'Informal helping’ is often associated with other types of prosocial behaviour such as formal voluntary work. Therefore, one could jump to the conclusion that it would be the same factors driving both types of activities. This article demonstrates that this is not the case. The study relies on a population survey on informal helping and volunteering in Denmark. The two contributions of this article are as follows: (1) it demonstrates that the socio-demographic indicators that are closely linked to formal volunteering are not related to informal helping in the same manner and (2) it demonstrates that it is necessary to separate the decision to help and the amount of hours that people help, a distinction that previous empirical studies on this topic fail to include. The results show that informal helping may not simply be compared to other instances of prosocial behaviour. In particular, the socio-demographic indicators that are closely linked to formal volunteering are not necessarily related to informal helping. Moreover, the results emphasize the need for including informal helping as an act of civic engagement, which ought not to be confused with other forms of engagement within the civil society.
CiFri's arbejdsnotater

BeskrivelseForside

Selvejende institutioner i Danmark. Institutionernes udvikling, udbredelse og karakter på udvalgte samfundsområder. Af Malene Thøgersen. Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed, nr. 1, 2013.

Notat er udarbejdet i forbindelse med den danske del af det nordiske projekt ”Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies”. Projektets overordnede formål er at belyse, hvilken betydning det har for borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, private eller frivillige aktører. Fokus i den danske case er særligt på sammenligningen af offentlige og selvejende institutioner.

Forside - selvejende institutioner.jpg

Offentlige og frivillige velfærdsudbydere og aktivt medborgerskab - En analyse af plejehjems- og skoleområdet i to udvalgte kommuner. Af Malene Thøgersen. Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed. Nr. 2, 2015. 

Rapporten præsenterer de empiriske resultater fra et delprojekt under det nordiske projekt: Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies? Det centrale spørgsmål er, om der er forskelle mellem offentlige og frivillige velfærdsudbydere, når det gælder betingelserne for udøvelse af aktivt medborgerskab?

Projektet tager udgangspunkt i to udvalgte velfærdsområder – ældreområdet og skoleområdet. Endvidere afgrænses casestudiet til at fokusere på institutionsdrift og ikke på velfærdsydelser uden institutionel tilknytning som fx hjemmehjælp. På de udvalgte områder drejer dette sig om selvejende plejehjem samt friskoler og private grundskoler.

forsidefoto af arbejdsnotatet Offentlige og frivillige velfærdsudbydere.jpg

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012 - Kort fortalt. Af Hans Peter Qvist. Arbejdsnotat Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed. Nr. 3, 2015.

Arbejdsnotatet opsummerer de vigtigste fund og hovedtendenser fra undersøgelsen af den danske befolknings frivillige indsats, der blev gennemført i 2012. Hovedrapporten "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012" blev udgivet i 2014 og kan downloades via SFI’s hjemmeside: www.sfi.dk.

forsidefoto af arbejdsnotatet Offentlige og frivillige velfærdsudbydere.jpg


Nye rapporter, bøger mv.

BeskrivelseForside

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Redigeret af Lars Trägårdh, Per Selle, Lars Skov Henriksen og Hanne Hallin. SNS Forlag, 2013.

Bogen kan bestilles ved henvendelse til SNS Förlag, Box 5629, SE-114 86 Stockholm. tel: +46 8 507 025 00, e-mail: order@sns.se, www.sns.se.

bogforside civilsamhallet.jpg

Frivillighedens logik og dens politik. En analyse af den personrettede frivillige sociale indsats og statens frivillighedspolitik. Af Anders la Cour. Nyt fra samfundsvidenskaberne, 2014.

I denne bog undersøger Anders la Cour, der er lektor ved institut for ledelse, politik og filosofi på CBS, hvad der karakteriserer frivilligheden som frivillig og hvordan frivilligheden bliver gjort til genstand for politik. Bogen lægger op til diskussion om, hvordan frivilligheden er frivillig og hvorfor den er så vanskelig at strukturere og kontrollere. Intentionen med bogen er at gøre os klogere på, hvorfor der er grænser for frivillighedens organisering og hvad det er der er dens mest væsentlige dynamik.

Frivillighedens logik og dens politik.jpg

Institutionelle omgivelser og foreningslivet Kommunalreformens betydning for samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger. Af Malene Thøgersen. Ph.D.-afhandling. Syddansk Universitet og Syddansk Universitetsforlag, 2012. 

 

 

Malene Thøgersens ph.d.jpg

Kontinuitet og forandring i foreningslivet. Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements 2013:11. Bilag til rapporten: Tabelsamling (pdf)

Rapporten tager temperaturen på foreningslivet og dets forandring i perioden fra 2004 til 2010. Begge år blev der gennemført en total kortlægning af alle typer af foreninger på Fyn, Langeland og Ærø (det tidligere Fyns Amt) og en spørgeskemaundersøgelse af et udvalg af de registrerede foreninger. Undersøgelsen belyser således, hvilke ændringer der er sket i foreningslivet i en periode, hvor kommunernes størrelse og opgaver blev ændret, hvor finanskrisen satte en dæmper på økonomien, og hvor de politiske forventninger til foreningslivet og det frivillige arbejde voksede.

Kontinuitet og forandring i foreningslivet - forsidefoto.jpg

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012. Redigeret af Torben Fridberg og Lars Skov Henriksen. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:09. 2014.

Denne rapport redegøre for resultaterne fra en undersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde fra 2004-2012. Undersøgelsen er en opfølgning på en befolkningsundersøgelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentation af danskernes frivillige engagement. Undersøgelsen viser, at der er stor stabilitet i danskernes frivillige indsats. Hver tredje dansker udfører frivilligt arbejde i 2012 og det er stort set det samme som i 2004.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 - 2012.jpg

Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse. Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist. Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. Movements 2015:6.

Rapporten sætter på baggrund af en række nyere forskningsundersøgelser af den frivillige indsats samt af kursister, medlemmer, frivillige og lønnede medarbejdere i foreninger og oplysningsforbund under Dansk Folkeoplysnings Samråd - fokus på folkeoplysningens og det frivillige arbejdes betydning for vores deltagelse i 'det store demokrati' (valg og politisk interesse) og 'det lille demokrati' (dvs. det interne demokrati i foreningen eller organisationen).

Forside af rapport om folkeoplysningens demokratiske værdi.jpg

Ikke-vestlige indvandreres skjulte bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af ikke-vestlige indvandreres frivillige arbejde, pengegaver, praktiske hjælp og økonomiske støtte. Erik Petrovski. Roskilde Universitet, 2015.

Rapporten er en del af forskningsprojektet Den samfundsøkonomiske betydning af civilsamfundet og nonprofit-aktiviteter i Danmark anno 2014. Rapporten opgør den samlede værdi af en række formelle og uformelle aktiviteter for ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Disse aktiviteter er frivilligt arbejde, pengegaver, praktisk hjælp og økonomisk støtte. Rapporten er baseret på en større stikprøve af ikke-vestlige indvandrere fra Frivillighedsundersøgelsen 2012.”Vi skal bare hjælpe og spise chokoladekiks”: En kvalitativ undersøgelse af unge frivilliges deltagelse i en ikke-medlemsbaseret, digitalt koordineret organiseringsform af frivilligt socialt arbejde. Af Ane Grubb. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, 2016. Ph.d-afhandling.

I afhandlingen undersøger Ane Grubb unge frivilliges deltagelse i frivilligt socialt arbejde i en ikke-medlemsbaseret digital organisation.
Publikationer fra Frivillighedsundersøgelsen 2004

BeskrivelseForside

Definition af den frivillige sektor i Danmark. Af Bjarne Ibsen og Ulla Habermann. Temahæfte. Frivilligheds-undersøgelsen, 2005.

I temahæftet kan du læse om Frivillighedsundersøgelsens afgrænsning og definition af den frivillige nonprofit sektor i Danmark.

 

Frivillighedsundersøgelsen - definition og afgrænsning.jpg

Den frivillige sektor i Danmark – omfang og betydning. Redigeret af Thomas P. Boje, Torben Fridberg og Bjarne Ibsen. Socialforskningsinstituttet (SFI), 2006.

Denne publikation udgør den afsluttende og sammenfattende rapportering fra den danske Frivillighedsundersøgelse, der har til formål at kortlægge og analysere den frivillige sektors omfang og betydning i Danmark. Undersøgelsen indgår i det internationale The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, der omfatter ca. 50 lande.

 

Den frivillige sektor i Danmark.jpg

Det frivillige Danmark. Redigeret af Bjarne Ibsen, Thomas Boje og Torben Fridberg. Syddansk Universitetsforlag, 2008.

En faktaspækket bog om den frivillige sektors rolle for velfærden og demokratiet i Danmark. Bogen indeholder 8 kapitler, der går tæt på det frivillige engagements karakter og udbredelse, på omfanget og karakteren af den frivillige non-profit sektor og endelig stiller bogen skarpt på det samfundsmæssige potentiale, der ligger i frivilligeheden i Danmark.

 

Det frivillige danmark - antologi.jpg

Det frivillige Danmark - kort fortalt. Hæfte redigeret af Bjarne Ibsen, Thomas P. Boje og Torben Fridberg i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde. Syddansk Universitetsforlag, 2008.

Bogen gengiver hovedtrækkene af Frivillighedsundersøgelsen, som er en danske del af en internationale undersøgelse af den frivillige nonprofit sektor 'The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector project', der omfatter næsten 50 lande.

Hæftet er på 30 sider og kan købes for 39 kroner hos forlaget: www.universitypress.dk.

 

Det frivillige Danmark - kort fortalt.jpg

Frivillighed og nonprofit i Danmark – omfang, organisation, økonomi og beskæftigelse. Af Thomas P. Boje og Bjarne Ibsen. Socialforskningsinstituttet (SFI), 2006.

Rapporten dokumenterer som den første af sin art den frivillige nonprofitsektors størrelse, karakteristika og socioøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark.

Frivillighed og nonprofit.jpg

Frivillighedsundersøgelsen - Formidlingsoversigt. Frivillighedsundersøgelsen, Center for frivilligt socialt arbejde, 2007.

I dette hæfte finder du en oversigt over formidlingen af Frivillighedsundersøgelsens resultater. Oversigten indeholder bøger, artikler, konferencepapers, foredrag, interviews med mere.

 

Formidlingsoversigt - forside foto.jpg

Frivilligt arbejde - Den frivillige indsats i Danmark. Af Inger Koch- Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben Fridberg og David Rosdahl. Socialforskningsinstituttet (SFI), 2006.

En af tre rapporter fra Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark. Rapporten handler om befolkningens frivillige indsats og om befolkningens pengegaver og uformelle hjælpeaktiviteter.

 

Frivilligt arbejde frivillig indsats.jpg